Content

Kierownictwo

zdjęcie Tomasza Schweitzera - Prezesa PKN

Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki. Tam również obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jako stypendysta UNIDO odbywał staż w University of Windsor w Kanadzie.

Wieloletni redaktor działu w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” SIGMA-NOT; autor wielu publikacji z dziedziny elektryki i normalizacji w technicznej prasie krajowej oraz referatów na konferencjach międzynarodowych. Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości.

Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związany od 1997 roku.

Na stanowisko Prezesa PKN powołany z dniem 9 listopada 2007 r.


zdjęcie Teresy Sosnowskiej - Zastępcy Prezesa ds. Normalizacji

Teresa Sosnowska - Zastępca Prezesa ds. Normalizacji

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Swoją karierę zawodową związała od 1994 roku z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, gdzie w latach 2013-2019 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Prac Normalizacyjnych, a wcześniej w latach 2011-2013 – kierownika Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa.

Prelegent z zakresu systemu normalizacyjnego. Autorka publikacji związanej z normalizacją w prasie krajowej. Brała udział we wdrażaniu systemu informatycznego Polski Zasób Normalizacyjny dedykowanego pracom normalizacyjnym Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautorka procedur i instrukcji ZSZ PKN. Jest także członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji.

Na stanowisko Zastępcy Prezesa została powołana 5 kwietnia 2019 roku. Nadzoruje realizację działań Pionu Normalizacji, który jest odpowiedzialny za całokształt organizacji prac normalizacyjnych, w tym za prawidłowość procesu tworzenia dokumentów normalizacyjnych i ich publikację.


zdjęcie Ewy Zielińskiej - Zastępcy Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży

Ewa Zielińska - Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w Centrum Europejskim UW.

Z PKN związana od 2000 roku. Od początku swojej kariery zajmowała się współpracą z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi. Od 2010 roku pełni funkcję Stałego Przedstawiciela Polski w Radzie Technicznej CENELEC. W lipcu 2012 roku została dyrektorem Wydziału Relacji Zewnętrznych. Równocześnie objęła funkcje Sekretarzy Krajowej Jednostki Normalizacyjnej w ISO oraz Komitetu Krajowego Elektrotechniki w IEC. W latach 2014-2017 członek Rady Administracyjnej CENELEC.

Na stanowisko Zastępcy Prezesa została powołana 5 kwietnia 2019 roku. Nadzoruje prace Wydziału Relacji Zewnętrznych, Wydziału Sprzedaży, działalność edukacyjną i komunikacyjną. Koordynuje współpracę PKN z międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi organizacjami normalizacyjnymi oraz władzami UE i administracją państwową w sprawach dotyczących polityki normalizacyjnej.