Content

Certyfikacja przez JCW

Certyfikację wyrobów na Znak Zgodności z Polską Normą prowadzą również na rzecz PKN upoważnione przez Prezesa PKN Jednostki Certyfikujące Wyroby - JCW, w zakresie Polskich Norm określonych w posiadanym przez JCW certyfikacie akredytacji lub w innym równoprawnym dokumencie.

Organizacja może złożyć wniosek o certyfikację bezpośrednio do upoważnionej JCW. W takim przypadku obowiązują wzory dokumentów (wniosku, umowy itp.) stosowane w danej JCW.

Przebieg certyfikacji, warunki przyznania Organizacji certyfikatu PN oraz działania JCW w zakresie upoważnienia określa Dział II „Regulaminu współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z upoważnionymi Jednostkami Certyfikującymi Wyroby w zakresie certyfikacji na zgodność z Polską Normą i wydawania certyfikatów PN”.

Wykaz JCW upoważnionych do wydawania certyfikatów PN

PKN może delegować swoich pracowników do struktur bezstronnych (np. do rad, komitetów, etc.) jednostek certyfikujących wyroby (JCW) na określonych zasadach (czytaj więcej).