Zawartość

Certyfikat PN

Podstawą przyznania, wystawienia i wydania certyfikatu PN jest zgodność wyrobu - przedmiotu certyfikacji - z Polską Normą (Polskimi Normami) własną lub stanowiącą wdrożenie Normy Europejskiej (EN) i/lub Międzynarodowej (ISO/IEC). W takim przypadku certyfikat PN potwierdza zgodność wyrobu z Polską Normą identyczną z Normą Europejską i/lub Międzynarodową.

Certyfikat zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) uprawniający do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpg - w szczególności umieszczania tego Znaku na wyrobie – zwany certyfikatem PN może być wydany Organizacji wnioskującej (producentowi, upoważnionemu przedstawicielowi, importerowi, dystrybutorowi) po spełnieniu jednocześnie następujących warunków:

  1. Zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem badania potwierdzające zgodność przedmiotu certyfikacji ze wszystkimi wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm) określonej (określonych) jako właściwej (właściwych) dla przeprowadzenia certyfikacji
  2. Organizacja wnioskująca wykazała, że jest w stanie zapewnić ciągłość wykazanej zgodności z wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm) w okresie ważności certyfikatu PN.

Szczegółowe zasady prowadzenia przez PKN postępowania związanego z certyfikacją oraz wydaniem certyfikatu PN określa umowa zawierana pomiędzy PKN a Organizacją.  

Certyfikat PN może być również przyznany i wydany przez upoważnioną Jednostkę Certyfikującą Wyroby – patrz Certyfikacja przez JCW.

 
Czytaj więcej

Wzór certyfikatu PN określa załącznik 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1316) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz. 2077).

Wizualizacją dla konsumenta faktu posiadania przez Organizację certyfikatu PN jest Znak pn_male_0.jpg.

Wszelkich wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży.