Content

Директивы, распоряженя и стандарты

 

Новый законодательный пакет. Экоуправление и аудит

New legislative framework and the eco-management audit scheme (NLF) and (EMAS)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1729 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zharmonizowanej normy w zakresie oceny zgodności opracowanej na potrzeby rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 i (WE) nr 1221/2009, dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz aktów Unii, do których włączono przepisy odniesienia ustanowione w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE

765/2008,

768/2008/WE,

1221/2009

Безопасность игрушек

Toys safety

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1728 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE

2009/48/WE

Краны

Lifts

2014/33/UE

Экодизайн и Маркировка – Рамочные директивы

Ecodesign and energy labelling – Framework directives 

2009/125/WE,

2017/1369

Эксплуатационная совместимость железнодорожной системы

Interoperability of the rail system

2008/57/WE

Электромагнитная совместимость

Electromagnetic compatibility (EMC)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1326 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opraco­wanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE

2014/30/UE

Машинное оборудование

Machinery (MD)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1766 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN ISO 19085-3:2017 dotyczącej wiertarek i frezarek sterowanych numerycznie

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1863 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2006/42/WE

Взрывчатые вещества для гражданского применения

Explosives for civil uses

2014/28/UE

Общие требования к безопасности продукции

General product safety

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1698 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie norm europejskich dotyczących produktów, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

2001/95/WE

Ограничение использования опасных веществ

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/UE

Упаковки и отработанные упаковки

Packaging and packaging waste

94/62/WE

Косметические продукты

Cosmetic products

1223/2009

Простые сосуды, работающие под давлением

Simple pressure vessels (SPVD)

2014/29/UE

Измерительные приборы

Measuring instruments (MID)

2014/32/UE

Плавучие прогулочные средства и гидроциклы

Recreational craft

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/919 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE

2013/53/UE

Химические вещества

Chemical substances (REACH)

1907/2006

Низкое напряжение

Low voltage (LVD)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1956 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE

2014/35/UE

Доступность веб-сайтов и мобильных приложений органов государственного сектора

Accessibility of websites and mobile applications

DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2018/2048 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych opracowanej do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102

2016/2102

Индивидуальные средства защиты

Personal protective equipment (PPE)

89/686/EWG

Индивидуальные средства защиты

Personal protective equipment (PPE)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1217 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących indywidualnych urządzeń wypornościowych – kamizelek ratunkowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Rady 89/686/EWG

2016/425

Оборудование, работающее под давлением

Pressure equipment (PED)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE

2014/68/UE

Оборудование подвесных канатных дорог для перевозки людей

Cableway installations

2000/9/WE

Оборудование подвесных канатных дорог

Cableway installations

2016/424

Радиооборудование

Radio equipment (RED)

2014/53/UE

Устройства, сжигающие газовые топлива

Gas appliances (GAD)

2009/142/WE

Устройства, сжигающие газовые топлива

Gas appliances (GAR)

2016/426

Оборудование для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере

Equipment for explosive atmospheres (ATEX)

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1202 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE

2014/34/UE

Почтовые услуги

Postal services

97/67/WE

Неавтоматические взвешивающие приборы

Non-automatic weighing instruments (NAWI)

2014/31/UE

Строительные изделия

Construction products (CPD/CPR)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

305/2011

Медицинское оборудование

Medical devices (MDD)

93/42/EWG

Активные имплантируемые медицинские устройства

Active implantable medical devices

90/385/EWG

Медицинские изделия для диагностики in vitro

In vitro diagnostic medical devices

98/79/WE

Пиротехнические изделия

Pyrotechnic articles

2013/29/UE

Сбалансированное применение пестицидов

Inspection of pesticide application equipment

2009/128/WE

Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2017/2288  
Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2017/1996  
Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2017/1995  
Исполнительное решение Комиссии (EC) 2017/1358  
Исполнительное решение Комиссии (EC) 2017/1357  

Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2017/1014 от 15 июня 2017

 
Исполнительное решение Комиссии (EC) 2017/168  
Исполнительное решение Комиссии (EC) 2017/145  
Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2017/133