Zawartość

Oferty archiwalne

KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych wskazał potrzebę opracowania polskiej wersji językowej normy PN-EN 45501:2015-05 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych (Metrological aspects of non-automatic weighing instruments).

Wprowadzanie Norm Europejskich do zbioru PN jest wynikiem realizacji postanowień Uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych do realizacji w latach 2013-2017, podjętej przez Radę Normalizacyjną przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Prezesa PKN z dnia 29 czerwca 2015 r. i zmianami wprowadzonymi 2 stycznia 2017r. Zarządzeniem 2/2017 w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej: do prac, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 EUR i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla zamówień, ustalonej w obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Komitet Techniczny powinien zaproponować co najmniej trzech wykonawców.

W związku z tym zapraszamy do złożenia ofert zawierających krótki opis dotyczący kompetencji oraz termin wykonania projektu (wstępnego projektu roboczego oraz projektu do zatwierdzenia).

Koszt opracowania normalizacyjnego wynosi 23 100 zł.

Termin zgłaszania ofert 2015-07-24

Oferty proszę przesyłać na adres: anna.jaronska@pkn.pl


KT 259 ds. Usług Pocztowych wskazał potrzebę opracowania polskiej wersji językowej normy PN-EN 13850:2013-06 Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy (Postal Services - Quality of Services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail).

Wprowadzanie Norm Europejskich do zbioru PN jest wynikiem realizacji postanowień Uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych do realizacji w latach 2013-2017 podjętej przez Radę Normalizacyjną przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25 Prezesa PKN z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej: do prac, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 5 000 EUR i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla zamówień, ustalonej w obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Komitet Techniczny powinien zaproponować co najmniej trzech wykonawców.

W związku z tym zapraszamy do złożenia ofert zawierających krótki opis dotyczący kompetencji oraz termin wykonania projektu (wstępnego projektu roboczego oraz projektu do zatwierdzenia).

Koszt opracowania normalizacyjnego wynosi 25 575 PLN.

Termin zgłaszania ofert 10.11.2014 r.

Oferty proszę przesyłać na adres: joanna.subaczewska@pkn.pl